نمایش 1–12 از 80 نتیجه

نمونه اصلاح رای الزام به تنظیم سند، ایفای تعهد، هزینه های رسیدگی (مالی)

تومان15,000
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و استعلامات ماخوذه از اداره محترم ثبت اسناد و املاک ………. ، پلاک

نمونه رأی اختلاف حساب

تومان15,000
داور در خصوص درخواست خواهان، جلسه رسیدگی تعیین و نسبت به سود و زیان شرکت و بقیه موضوعات بر اساس

نمونه رأی الزام به ایفای تعهدات مندرج در قرارداد منعقد مبنی بر تسلیم یک باب آپارتمان

تومان15,000
داور با توجه به موضوع پرونده و با توجه به اینکه تا کنون مبیع تحویل خریدار نگردیده است و خوانده

نمونه رأی الزام خوانده به تحویل مبیع موضوع مبایعه نامه، به علت خیار تاخیر ثمن

تومان15,000
داور با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر وجدان و شرف با توجه به موضوعات پرونده جلسات رسیدگی را

نمونه رأی الزام خوانده به تنظیم و انتقال سند نسبت به سهم مغازه

تومان15,000
با توجه به اینکه خواهان نیز به واریز وجه و دریافت کل ثمن پرداختي اقرار نمودند و دلیل و مدرکی

نمونه رأی تایید فسخ قرارداد پرداخت خسارت وارده و خسارات رسیدگی و حق‌الوکاله

تومان15,000
با توجه به تحقیقات به عمل آمده و اقرار صریح خوانده به عدم پرداخت ثمن معامله و تعهدات فی ما

نمونه رأی تایید فسخ مبایعه نامه، یک قطعه زمین گلخانه، خسارات رسیدگی

تومان15,000
دعوی خواهان ردیف اول در این خصوص به نظر ثابت و وارده تشخیص داده نشده به استناد ماده ۱۰ و

نمونه رأی تخلیه مال الإجاره

تومان0
با توجه به تشکیل جلسات متعدد خواهان و خوانده با یکدیگر سازش و خوانده مورد اجاره را تخلیه و تحویل

نمونه رأی تخلیه مورد اجاره پرداخت اجاره معوقه

تومان0
با توجه به تشکیل جلسات متعدد که منجر به صلح و سازش شد لذا موجر رهن مورد اجاره را به

نمونه رأی تنظیم سند رسمی به صورت مشاعی

تومان15,000
با توجه به اینکه خواسته خواهان قبلا توسط داوری رسیدگی شده لذا مجددا قابل رسیدگی نبوده و هیچگونه مالکیتی نسبت

نمونه رأی خلع ید رفع تصرف از زمین زراعی اجرت‌المثل ملکی

تومان15,000
با استناد به نظریه کارشناسی و اقرار صریح خواندگان مبنی بر تصرف و مالکیت زمین مزروعی خواهان، خواندگان را بابت

نمونه رأی دعوی تقابل رفع ممانعت از حق خلع ید مطالبه خسارات

تومان0
با استناد به نظریه کارشناسی و تحقیقات به عمل آمده، رای به محکومیت خواندگان رفع زمین تصرفی و پرداخت 2