نمونه رأی: طلاق (رایگان)

احتراما در رابطه با پرونده به شماره بایگانی ............ مطروحه در آن شعبه محترم موضوع دعوی زوجین خانم ............. دارای شناسه ملی .............. و آقای ................ دارای شناسه ملی ................ طبق سند ازدواج رسمی به شماره ....

نمونه رای: طلاق

لذا با توجه به نداشتن حسن رفتار، ترک زندگی مشترک، عدم داشتن رابطه زناشویی، عدم صلح و سازش و وجود اختلافات بیش از حد در دادگاه های حقوقی و کیفری ادامه زندگی مشترک را به هیچ عنوان به صلاح طرفین نمیب