نمونه رأی: دعوی تقابل-رفع ممانعت از حق-
خلع ید-مطالبه خسارات (رایگان)

با استناد به نظریه کارشناسی و تحقیقات به عمل آمده، رای به محکومیت خواندگان رفع زمین تصرفی و پرداخت 2 میلیون تومان از بابت هزینه کرشناسی و داوری محکوم می گردد.

نمونه رأی: دعوی تقابل، تقسیم ترکه، دستور فروش، الزام به تنظیم سند، ابطال قرارداد و مبایعه نامه (رایگان)

به استناد گواهی حصر وراث از شعبه 114 شورای حل اختلاف در خصوص تقسیم ترکه اموال منقول و غیر منقول جلسه رسیدگی تعیین و رای صادر و به طرفین ابلاغ گردید.

نمونه رأی: اختلاف حساب

داور در خصوص درخواست خواهان، جلسه رسیدگی تعیین و نسبت به سود و زیان شرکت و بقیه موضوعات بر اساس صورتجلسه رسیدگی و به استناد نظریه کارشناس حسابداری رای به محکومیت خواهان بصورت بالمناصفه به انظمام پرداخت حق الزحمه داوری محکوم کرد.

نمونه رای: تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل

داور با توجه به استعلام به عمل آمده از راهور و با توجه به اینکه الزام خواندگان به تعویض پلاک و انتقال سند خودرو مقدور نمی باشد لذا صدور حکم به محکومیت خواندگان به الزام تعویض پلاک و انتقال سند خودرو و خواسته خواهان به کیفیت فعلی قابلیت استماع نداشته لذا حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد.

نمونه رأی: مطالبه وجه، خسارات تاخیر تأدیه، هزینه رسیدگی و دعوی تقابل تقسیم ما ترک

داور با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر وجدان و شرف نسبت به مطالبه وجه و تاخیر تادیه رای صادر و با توجه به اینکه داور اختیار رسیدگی به موضوع تقسیم ماترک را نداشته به استناد مواد 454 و 495 ق.آ.د.م حکم به بطلان دعوی خواهان ردیف دوم صادر و اعلام می گردد.

نمونه رأی: مطالبه وجه دو فقره سفته

در خصوص خواهان به خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته به مبلغ 40000000 تومان و خسارت تاخیر تادیه و رسیدگی که خواهان اعلام نمودند یک فقره را طلبکار می باشند و با توجه به اینکه خوانده سند و دلیلی بر برداشت ذمه خود ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان ثابت و وارد و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان و خسارت تاخیر تادیه تا زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعلام می گردد.

نمونه رأی: مطالبه وجه، خسارات تاخیر تأدیه، هزینه رسیدگی و دعوی تقابل تقسیم ما ترک

توضیحات

با توجه به اینکه اشتغال ذمه خوانده محرز و مسلم می باشد و دعوی خواهان وارد می باشد لذا داور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 35 میلیون تومان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه توسط بانک مرکزی تعیین می گردد. اما در خصوص دعوی تقابل با توجه به اینکه کلیه وراث توافقنامه داوری را امضا ننموده اند لذا داور اختیار رسیدگی به موضوع تقسیم ما ترک را نداشته و حکم به بطلان دعوی صادر می نماید.

نمونه رأی: مطالبه ارش خودروی پراید ۱۳۱ بعلت معیوب بودن رنگ و تعویض کاپوت خودرو طبق نظر کارشناس و خسارات رسیدگی

توضیحات

خواهان دلیل محکمه پسندی مبنی بر تعویض کاپوت حین و قبل از معامله ارائه نداده است که ادعای وی را ثابت نماید لهذا دعوی مطروحه غیر ثابت تشخیص فلذا به استناد مواد ۴۳۵ و ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آئین دادرسی و قطعی است.

نمونه رای: تأیید فسخ مبایعه نامه خودرو، فروش یک دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ، دعوی تقابل، خسارات رسیدگی

توضیحات

در خصوص خواسته خواهان ردیف دوم و سوم به طرفیت خوانده ردیف دوم به خواسته دعوی تقابل الزام به ایفای تعهد و الزام به تنظیم سند و خسارات ناشی از رنگ خوردو و معیوب بودن آن نظر به اینکه مراتب فسخ مبایعه نامه فیمابین از جانب خوانده ردیف دوم صورت گرفته و خوانده ردیف دوم مراتب فسخ قرارداد فیمابین را به اطلاع خواهان ردیف دوم رسانده و درخواست درستی مطرح نگردیده تأیید اعلام فسخ قرارداد را ارائه نموده اند که مورد تأیید قرار گرفته است بنابراین دعوی خواهان ردیف دوم و سوم در این خصوص مسموع نمی باشد و دعوی نامبردگان به اعلام میگردد رأی صادره حضوری و قطعی است استناد ماده ۱۹۷ قانون قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راد دعوی خواهان ردیف دوم و سوم در این خصوص صادر و اعلام می گردد.

نمونه رای :الزام به اخذ پایان کار، اخذ صورتمجلس تفکیکی، محکومیت خوانده رديف اول، خسارت رسیدگی و حق الوکاله

توضیحات

با توجه به اینکه خواهان ها به تعهدات خود عمل نموده اند و اظهارنامه اجرا تعهد نیز برای خوانده ردیف اول ارسال نموده اند ولی خوانده ردیف اول تاکنون سند مورد معامله را در حق ایشان انتقال قطعی نداده و دلیلی خلاف ادعای خواهان ها ارائه ننموده لذا دعوی خواهان ها را در این خصوص ثابت و وارد تشخیص داده به استناد مواد ۲۲۶ و ۲۳۰ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۴۹۷ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول آقای ..... به پرداخت روزانه مبلغ دو میلیون ریال بابت خسارت تأخیر انجام تعهد ( طبق بند ۷-۶ مبایعه نامه) از تاریخ ..... ( ابلاغ اظهار نامه ) الى زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه هزار تومان بابت هزینه رسیدگی و پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها بالمناصفه صادر و اعلام میگردد.

نمونه رای :الزام به تنظیم سند و تحویل خودرو، الزام به فک پلاک خودروی پژو پارس

توضیحات

طبق استعلام بعمل آمده از پلیس راهور ............. که طی نامه شماره ...... مالک خودروی مذکور را آقای .... فرزند ..... اعلام نمود بنابراین دعوی خواهان را ثابت و وارده تشخیص داده به استناد مواد 10 و 190 و 219 و 220 و 223 و362 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده آقای ...... به تعویض و فک پلاک و تنظیم و انتقال سند یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل 1392 سفید رنگ به شماره موتور ....... و شماره شاسی ..... و شماره پلاک انتظامی ..... و تحویل خودروی مذکور در حق خواهان آقای ...... صادر و اعلام می گردد.

نمونه رای: صدور حکم به اثبات مالکیت به یک دستگاه خودروی سواری دنا

توضیحات
با توجه به استعلام به عمل آمده از پلیس راهور که مالکیت خودروی دنا سفید مدل ۹۶ به شماره شاسی و موتور ...... را آقای …… فرزند ….. اعلام نمودند لذا دعوی خواهان را ثابت و وارده تشخیص داده و به استناد مواد ۱۰و۱۹۰ و ۱۹۱ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده آقای ….. به تعویض و فک پلاک و تنظیم و انتقال قطعی سند یک دستگاه خودروی سواری دنا مدل ۹۶ به شماره پلاک ....... و شماره موتور ........ در حق خواهان آقای ........ صادر و اعلام می گردد.
 
 
 
 

نمونه رای :مطالبه وجه سه فقره سفته و خسارت تاخیر تادیه و رسیدگی

توضیحات

دعوی خواهان به نظر ثابت و وارد تشخیص و به استناد مواد ۳۰۷ و ۳۰۹ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۴۹۷ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای به محکومیت خوانده به پرداخت ۱- مبلغ پانصد میلیون ریال بابت سفته شماره ..... سری ت

۲- مبلغ دویست میلیون ریال بابت سفته شماره ..... سری ژ ۳- مبلغ یکصد میلیون ریال بابت سفته شماره ....... سری ه و پرداخت مبلغ شانزده میلیون ریال بابت قسط وام طبق تعهد نامه و توافق نامه مورخ 19/۰۲/ ۱۴۰۰ بابت اصل خواسته و خسارات تاخیر تأدیه مبالغ محکومیت فوق از تاریخ 17/۰۲/۱۴۰۱ (تقدیم درخواست) تا زمان پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می گردد و پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال بابت هزینه رسیدگی در حق خواهان صادر و اعلام میگردد.

نمونه رای :الزام به تنظیم سند و تعویض و فک پلاک شش دانگ یک دستگاه خودروی وانت مزدا

توضیحات

دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخیص داده به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به الزام خوانده (آقای ......) به فک و تعویض پلاک اتومبیل وانت دو کابین مزدا ۲۰۰۰ مدل ۱۳۸۴ به شماره موتور ...... شماره شاسی ....... و پلاک انتظامی ...... وفق مقررات راهنمایی و رانندگی و تنظیم و انتقال سند آن در حق خواهان (خانم.....) صادر و اعلام می گردد.

نمونه رای :مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، خسارات وارده به مورد اجاره، خسارت رسیدگی، دعوی تقابل

توضیحات
طبق نظریه کارشناسی موجود در پرونده که خسارات وارده توسط خواننده به مورد اجاره را جمعا مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال برآورد نموده و اجرت المثل ایام تصرف پس از انقضای مهلت اجاره را جمعا مبلغ 000/۵۰۰/۵۴ ریال برآورد نموده و خوانده نیز دفاع و دلیل قابل قبولی ارائه ننموده است بنابر مراتب دعوی خواهان محمول بر صحت تشخیص داده و چون قرارداد اجاره عادی مورخ .......... یکساله بوده و با انقضای آن خواهان مستحق اجرت المثل بوده لذا مستندا به مواد ۳۳۱ و ۴۹۳ و ۴۹۴ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۴۹۷ و ۵۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ....
 
 

نمونه رای :مطالبه وجه و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون تومان بابت ۳۰۰ متر کسری زمین

توضیحات
طبق نظریه کارشناسی موجود در پرونده که به صراحت اعلام داشته اند متر مربع می باشد که کمبود متراژ مورد معامله حدود ۲۵۰ مترمربع می باشد که با عنایت به این که خواهان نصف باغ مذکور را خریداری نموده است، لذا سهم وی حدود ۱۲۵ مترمربع می باشد بنابراین دعوی خواهان به نظر ثابت و وارد تشخیص داده شده به استناد مواد ....
 
 
 
 

نمونه رای: مطالبه خسارت ناشی از قیمت مازاد پرداخت ثمن قرارداد، سایر هزینه ها

توضیحات
با بررسی اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه اظهارات طرفین ، مدارک و مستندات و نظریه کارشناس محترم دادگستری و اینکه ایراد و دفاع موثری از طرف خوانده بعمل نیامده ، خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مادههای ۱۹۸ ، ۵۱۵ ، ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده های ۱۰ ، ۱۹۰، ۳۰۱ از قانون مدنی رای به محکومیت خوانده به مبلغ 000/۲۸۰/ ۳۰۷ ریال بابت کسری مقدار 36/ ۳1 متر مربع مورد معامله به استناد نظریه کارشناسی ، و بابت هزینه دادرسی کارشناسی و سایر هزینه ها مبلغ ۳ میلیون تومان در حق خواهان محکوم می گردد.
 
 

نمونه رای: تأیید فسخ قرارداد (مالی)، خسارات و هزینه رسیدگی، حق الوکاله وکیل

توضیحات
به استناد مادههای ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۳۴ ۲۳۴ و ۴۵۸ و ۴۶۱ قانون مدنی و ماده ۴۵۴ و ۴۵۵ و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ...... رأی تأیید فسخ مبایعه نامه مورخ ...... صادر و اعلام میگردد و در خصوص خسارات وارده، خوانده مبلغ دو میلیون تومان در حق خواهان محکوم میگردد و بابت هزینه رسیدگی داوری به استناد ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی که حق الزحمه رسیدگی داوری بر عهده طرفین تعیین شده است با توجه به اینکه خوانده مبلغ دو میلون تومان بابت مقداری از هزینه رسیدگی را پرداخت نموده است لذا مبلغ موصوف از مبلغ هزینه رسیدگی که بر عهده خوانده میباشد کسر و مبلغ سه میلیون تومان دیگر در حق خواهان محکوم میگردد .
 
 
 
 
 
 
 
 

نمونه اصلاح رای: الزام به تنظیم سند، ایفای تعهد، هزینه های رسیدگی (مالی)

توضیحات
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و استعلامات ماخوذه از اداره محترم ثبت اسناد و املاک .......... ، پلاک مورد معامله فرعی  8 می باشد، لذا به استناد ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی رای داوری شماره مذکور اصلاح میگردد و پلاک ثبتی ...... و ...... فرعی 8 قطعه ....... بخش .......... به مساحت ۷۱ صحیح میباشد.
 
 

نمونه رای: تقاضای فسخ قرارداد و مبایعه نامه مربوط به زمین دیم کشاورزی، دریافت ثمن و خسارت دادرسی

توضیحات
خواهان در جلسه رسیدگی دعوی خود را منوط به ادای سوگند از جانب خواندگان اعلام داشت و خواندگان نیز سوگند یاد نمودند و خواهان نیز دلیل و مدرک محکمه پسندی مبنی بر فسخ مبایعه نامه مذکور ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخیص و به استناد مواد ۲ و ۱۶۷ و ۲۷۰ و ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۲۱۹ و ۱۳۵۷ قانون مدنی حکم به ابطال و دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد .
 
 
 
 
 
 

نمونه رای: الزام به تنظیم سند- مطالبه خسارات و تاخیر تادیه

توضیحات

با ملاحظه مبایعه نامه مورخ 9/12/ 1399 و توافق و مکاتبه و توافق مورخ 8/7/ 1401 که در ندامتگاه شهرستان محمود آباد استان مازندران به تعیین داور و رسیدگی اختلافات ما نحن فیه خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و رای به محکومیت خوانده آقای ....... به مبلغ 280500000000 تومان بابت اصول خواسته و 3/5 درصد بابت خسارات وارده واز تاریخ مبایعه نامه تا اجرای حکم و هزینه رسیدگی داوری در ضمه خواهان آقای ....... صادر و اعلام می گردد.

نمونه رای: مطالبه وجه- الزام به ایفای تعهدات- مطالبه خسارت و ضرر و زیان- صلح و سازش

توضیحات

به استناد ماده 10 قانون مدنی و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به مبلغ 2324930 یوان پول کشور چین یا  معادل دلاری آن مبلغ، به انضمام خسارت و ضرر و زیان از تاریخ درخواست داوری تا یوم الاجرا طبق نرخ مصوب بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد.

 
 
 
 
 
 

نمونه رای: مطالبه وجه به مبلغ 19 میلیون تومان و مقدار ۳۳ گرم طلا، محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ طلا

توضیحات

به استناد ماده ۲۶۵ و ۶۱۶ و ۶۱۹ قانون مدنی ۱۹۸ و ۲۸۶ و ۴۹۸ و ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی

دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده آقای .... به پرداخت ۱- مبلغ نوزده میلیون تومان 2- پرداخت مقدار ۳۳ گرم طلای ۱۸ عیار و در صورت عدم امکان آن محاسبه مبلغ مقدار ۳۳ گرم طلای ۱۸ عیار توسط دایره محترم اجرای احکام و پرداخت آن به خواهان بابت اصل خواسته و مبلغ پانصد و پنجاه هزار تومان بابت هزینه رسیدگی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ .... ( تقدیم درخواست ) لغایت اجرای رای بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق خواهان خانم ...... صادر و اعلام میگردد.

نمونه رای: مطالبه وجه به مبلغ صد و پنجاه میلیون تومان یک فقره سفته

توضیحات

 

حکم به محکومیت خوانده آقای ...... به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان بابت اصل خواسته وجه یک فقره سفته شماره ......... سری/ الف و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ....... (تقدیم درخواست داوری) تا هنگام پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد.

نمونه رای: نمونه رای الزام به فک و تعویض پلاک یک دستگاه خودروی سواری پیکان، پرداخت هزینه رسیدگی

توضیحات

 

دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده آقای ....... به تعویض و فک پلاک خودروی سواری پیکان مدل ۸۲ به پلاک ..... و پرداخت مبلغ سیصد هزار تومان هزینه رسیدگی در حق خواهان آقای ....... صادر و اعلام می گردد.

نمونه رای تأیید فسخ قرارداد پیمانکاری و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۰۰۸۰۰۰۰۰۰ تومان

توضیحات

به استناد ماده ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده خانم .... به پرداخت مبلغ چهار میلیون و هفتصد و سی هزار تومان طبق نظریه کارشناسی بابت ارزش ریالی آیتم های اجرا شده در حق خواهان شرکت ...... نمایندگی آقای ..... صادر و اعلام میگردد.

نمونه رای: الزام خوانده به انجام تعهدات موضوع قرارداد، مطالبه وجه بابت دستمزد انجام امور قرارداد تسطیح پمپ بنزین

توضیحات

با استناد به مواد ۴۹۷ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان بابت هزینه کارشناسی و مبلغ چهار صد و پنجاه هزار تومان بابت هزینه رسیدگی داوری در حق خواهان صادر و اعلام مینماید و در خصوص خواسته دیگر خواهان به خواسته خسارت وارده مبنی بر عدم استفاده و تردد به رمپ زیر زمین مشترک با عنایت به نظریه کارشناسی که اعلام داشته از باب عدم دسترسی خواهان ها به زیر زمین خسارت مشخص و قابل ذکری وجود ندارد و مصون از اعتراض طرفین باقی مانده فلذا رد دعوی خواهان در این خصوص صادر و اعلام میگردد .رای صادره حضوری و قطعی می باشد.

نمونه رای: محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون تومان، خسارت وارده به خودروی مزدا ۳

توضیحات

نظر به این که خواهان در جلسه رسیدگی حاضر نگردید و لایحه ای نیز ارائه ننمود و هیچ ادله محکمه پسندی جهت اثبات ادعای خود ارائه ننموده با استناد به مواد ۹۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ابطال دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و قطعی می باشد.

نمونه رای: مطالبه ثمن مورد معامله، خسارات تاخیر تادیه، خسارات ناشی از نقل و انتقالات سند مالکیت

توضیحات

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و توجه به اینکه اولا مراتب خواسته خواهان در رای داوری شماره ۶۵۴/99 مورخ ..... مورد رسیدگی واقع و منجر به صدور رای داوری گردیده است ، ثانیا برابر ابلاغیه و اطلاع رسانی از پرداخت هزینه رسیدگی طی فرجه قانونی امتناع نمودند و ثالثا مدارک و مستنداتی که دال بر اثبات دعوی را ارائه ننموده است لذا دعوی ایشان قابلیت استماع ندارد و رای و نظریه داوری رد دعوی و خواسته خواهان میباشد.

نمونه رای: محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و پانصد هزار تومان مطالبه وجه

توضیحات

اشتغال ذمه خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و پانصد هزار تومان در حق خواهان ثابت و محرز میباشد لذا خواسته خواهان را ثابت و وارد تشخیص و به اسناد مواد ۲۲۱ و ۲۲۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۴۹۷و ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده داده ردیف اول آقای ....... به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ سیصد و پنجاه هزار تومان بابت هزینه رسیدگی و پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ ..... (تقدیم درخواست) داوری تا یوم وصول خواسته طبق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که توسط دایره محترم اجرای احکام دادگستری مورد محاسبه قرار خواهد گرفت در حق خواهان آقای ..... محکوم میگردد.

نمونه رای: فسخ مبایعه نامه بعلت خیار تاخیر ثمن، و مطالبه کلیه خسارات وارده

توضیحات

عدم تودیع وجه چک ثمن معامله برابر استعلام ماخوذه از بانک مسکن .... طی نامه شماره ....... مورخ ....... و اخذ پرینت از وضعیت موجودی حساب چک شماره ......، حساب مذکور در یوم مقرر ....... دارای کسر موجودی بوده و عدم وصول چک موضوع ثمن معامله از طرف خوانده محرز گردیده، در صورتی که خواهان اعلام آمادگی خود جهت تحویل مورد معامله از طریق بنگاه املاک و اظهار نامه ابلاغ قانونی نموده است و اینکه در ما نحن فیه دفاع و دلیل موجه و موثری از طرف خواندگان ارائه نگردیده است خواسته خواهان وارد دانسته و خواسته ایشان را اجابت نموده و به استناد ماده های ۳۹۴ ، ۳۹۵ ، ۴۰۲ و ۴۴۹ از قانون مدنی نظر اینجانب اعلان و تایید فسخ معامله شماره ..... مورخ ....... میباشد و در خصوص خسارات وارده حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه داوری برابر تعرفه مصوب 20/۹/۱۳۸۰ به مبلغ ۱۵ میلیون تومان با تخفیفات لحاظ شده و در مورد سایر خسارات وارده برابر گواهی بنگاه املاک به مبلغ ۸ میلیون تومان که جمعا به مبلغ ۲۳ میلیون تومان محکوم میگردند.

نمونه رای: الزام به تعویض و فک پلاک و تنظیم سند خودروی پراید هاچ بک

توضیحات

به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون مدنی و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول خانم ....... به فک و تعویض پلاک و تنظیم و انتقال سند رسمی اتومبیل پراید هاچ بک به شماره انتظامی ...... در حق خواهان ردیف اول آقای ......و حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم آقای .....به فک و تعویض پلاک و تنظیم و انتقال سند رسمی خودروی پراید ۱۳۲ به شماره پلاک ....... در حق خواهان ردیف دوم خانم .....صادر و اعلام میگردد .

نمونه رای: محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت صلحنامه و توافقنامه

توضیحات

به استناد مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۲۱۹ و ۲۲۶ و ۲۳۰ قانون مدنی و ۵۱۹ و ۵۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده آقای ...... به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و روزانه مبلغ یک میلیون ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه طبق توافقنامه فیمابین از مورخ ..... الی یوم الاجرا و پرداخت مبلغ سیصد هزار تومان بابت هزینه رسیدگی در حق خواهان آقای......صادر و اعلام میگردد.