نمونه رأی: تخلیه مال الإجاره (رایگان)

با توجه به تشکیل جلسات متعدد خواهان و خوانده با یکدیگر سازش و خوانده مورد اجاره را تخلیه و تحویل و خواهان مبلغ رهن را تحویل خوانده و خواهان تقاضای استرداد و مختومه شدن پرونده را داشته که به استناد ماده 107 ق.آ.د.م رد دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد.

نمونه رأی: تخلیه مورد اجاره-پرداخت اجاره معوقه (رایگان)

با توجه به تشکیل جلسات متعدد که منجر به صلح و سازش شد لذا موجر رهن مورد اجاره را به خوانده مسترد و خواهان تقاضای استرداد پرونده را داشتند لذا به استناد ماده 107 ق.آ.د.م رد دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد.

نمونه رأی: الزام خوانده به تنظیم و انتقال سند نسبت به سهم مغازه

با توجه به اینکه خواهان نیز به واریز وجه و دریافت کل ثمن پرداختي اقرار نمودند و دلیل و مدرکی خلاف ادعای خوانده و دفاعیات وی ارائه نمودند و از این بابت طلبی از خوانده ندارند بنابر این دعوی خواهان به نظر ثابت و وارد تشخیص داده نشد به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد.

نمونه رأی: تایید فسخ قرارداد-پرداخت خسارت وارده و خسارات رسیدگی و حق‌الوکاله

با توجه به تحقیقات به عمل آمده و اقرار صریح خوانده به عدم پرداخت ثمن معامله و تعهدات فی ما بین رای به تایید فسخ قرارداد پیش فروش و در مورد خسارات وارده به میزان 30 درصد از کل ثمن مورد معامله در حق خواهان محکوم و اعلام می گردد.

نمونه رأی: خلع ید-رفع تصرف از زمین زراعی-اجرت‌المثل ملکی

با استناد به نظریه کارشناسی و اقرار صریح خواندگان مبنی بر تصرف و مالکیت زمین مزروعی خواهان، خواندگان را بابت تحویل زمین به خواهان و در خصوص هزینه داوری خوانده را به پرداخت دو میلیون تومان در حق خواهان محکوم می نماید.

نمونه رأی: صدور حکم به تخلیه مورد اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی و خسارات رسیدگی

با توجه به رابطه استیجاری فی ما بین و با توجه به اینکه مدت اجاره قبل از تقدیم درخواست منقضی بوده و خوانده هیچگونه دفاعی به عمل نیاورده است. لذا داور حکم به محکومیت خوانده به به تخلیه مورد اجاره و مبلغ 500000 تومان به عنوان هزینه رسیدگی در حق خواهان صادر و اعلام نموده است.

نمونه رأی: تنظیم سند رسمی به صورت مشاعی

با توجه به اینکه خواسته خواهان قبلا توسط داوری رسیدگی شده لذا مجددا قابل رسیدگی نبوده و هیچگونه مالکیتی نسبت به مورد معامله ندارد و فقط بابت ضمانت وجه بوده است.

نمونه رأی: صدور حکم تخلیه مورد اجاره به دلیل انقضای مهلت اجاره

داور با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر وجدان و شرف و پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده به استناد ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 حکم به محکومیت خوانده به تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره و پرداخت مبلغ ده میلیون تومان بابت خسارات وارده و پرداخت هزینه کارشناسی و داوری در حق خواهان صادر کرد.

نمونه رأی: الزام خوانده به تحویل مبیع موضوع مبایعه نامه، به علت خیار تاخیر ثمن

داور با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر وجدان و شرف با توجه به موضوعات پرونده جلسات رسیدگی را تشکیل و از طرفین دعوت و اسناد و مدارک طرفین را مشاهده و با توجه به اینکه منجر به صلح و سازش نگردیده نسبت به درخواست طرفین رسیدگی و رای صادر نموده است.

نمونه رأی: الزام به ایفای تعهدات مندرج در قرارداد منعقد مبنی بر تسلیم یک باب آپارتمان

داور با توجه به موضوع پرونده و با توجه به اینکه تا کنون مبیع تحویل خریدار نگردیده است و خوانده دلیل و مدرکی خلاف ادعای خواهان ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخیص و حکم به الزام خوانده به این تعهدات وفق مبایعه نامه و تاخیر تسلیم مبیع صادر و اعلام می نماید.

نمونه رأی: صدور حکم تخلیه مورد اجاره، خسارات و اجرت المثل ایام تصرف بعد از مهلت اجاره، خسارات رسیدگی

داور دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف لغایت موعد اجرای حکم صادر نموده است.

نمونه رأی: تایید فسخ مبایعه نامه، یک قطعه زمین گلخانه، خسارات رسیدگی

توضیحات

دعوی خواهان ردیف اول در این خصوص به نظر ثابت و وارده تشخیص داده نشده به استناد ماده ۱۰ و ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان ردیف اول صادر و اعلام می گردد و در خصوص دعوی تقابل خواهان ردیف دوم به طرفیت خوانده ردیف دوم مبنی بر الزام به ایفای تعهد و تحویل مبیع و انتقال سند موضوع مبایعه نامه مورخ ....... به این شرح که خواهان ردیف دوم طی درخواست و لوایح ارائه شده بیان نموده که خوانده ردیف دوم از تحویل و انتقال سند سه دانگ گلخانه موضوع مبایعه نامه خودداری می نماید نظر به اینکه طرفین در قرارداد فیما بین تاریخ تنظیم سند را زمانی که مجوز از طرف جهاد کشاورزی صادر گردد اعلام نموده اند که خواهان ردیف دوم مدارکی دال بر صدور مجوز با سند مورد معامله به این مرجع ارائه ننموده است و سند مورد معاما، صادر گردیده است لذا فعلا امکان الزام به سند وجود ندارد فلذا دعوی خواهان ردیف دوم با کیفیت موجود مسموع نمی باشد فلذا به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رد دعوی خواهان ردیف دوم را صادر و اعلام می گردد.

نمونه رای: صدور حکم تخلیه ساختمان مسکونی و مطالبه اجاره بها، معوقه

توضیحات
دعوی خواهان به نظر محمول بر صحت و ثابت تشخیص داده شده و مستند به مادتین ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و در اعمال ماده ۴۹۴ قانون مدنی و ۴۹۷ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده آقای ....... به تخلیه مورد اجاره فوق الذکر به لحاظ انقضای مدت اجاره و پرداخت مبلغ چهار میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان بابت ۹ ماه اجور معوق و پرداخت روزانه مبلغ بیست هزار تومان از تاریخ ......... ( اتمام مهلت قرارداد ) الى يوم اجرای حکم بابت اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد طبق بند 11-6 قرارداد فیمابین و پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه هزار تومان هزینه رسیدگی در حق خواهان آقای ....... صادر و اعلام می گردد.

نمونه رای: تخلیه مورد اجاره بعلت انقضای مهلت اجاره و هزینه رسیدگی

توضیحات

دعوى خواهان به نظر محمول بر صحت و ثابت تشخیص داده و مستندا به مادتین ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ و در اعمال ماده ۴۹۴ قانون مدنی و ۴۹۷ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده آقای ....... به تخلیه مورد اجاره فوق الذکر به لحاظ انقضای مدت اجاره و پرداخت روزانه مبلغ پانصد هزار تومان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام مهلت اجاره ( طبق تعهد مندرج در پشت قرارداد موصوف ) از تاریخ ...... (تقدیم درخواست) الی یوم الاجرا و پرداخت مبلغ سیصد هزار تومان هزینه رسیدگی در حق خواهان آقای ...... صادر و اعلام می گردد.

نمونه رای: الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند

توضیحات

خوانده مدرک و دلیل محکمه پسندی خلاف ادعای خواهان ارائه ننموده لذا دعوی خواهان به نظر ثابت و وارد تشخیص داده شده به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده آقای .... به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند مقدار ۲۲۲/14 سهم از ۹۶ سهم پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ..... اصلی بخش یک ......در حق خواهان ( خانم ..... ) صادر و اعلام می نماید.

نمونه رای :مطالبه وجه و ابطال قرارداد به مقدار ۲۰۰ متر مربع زمین کشاورزی- خسارات رسیدگی و تاخير تادیه

توضیحات

طبق نظریه کارشناسی موجود در پرونده که به صراحت اعلام داشته است مورد معامله ۲۷۰۰ متر مربع در محل میباشد که کمبود متراژ مورد معامله ۳۰۰ متر مربع می باشد بنابر این دعوی خواهان به نظر ثابت و وارد تشخیص داده شده به استناد مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۴۹۷ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ دیوان عالی کشور حکم به اعلام بطلان مبایعه نامه مورخ ..... به مقدار ۳۰۰ متر مربع بعلت عدم وجود مبیع در محل و محکومیت خوانده آقای ...... به پرداخت مبلغ شصت و دو میلیون و چهارصد هزار تومان بابت قیمت کمبود متراژ مورد معامله طبق نظریه کارشناسی و خسارات تأخیر تأدیه به مبلغ فوق از تاریخ ....... ( تقدیم درخواست ) لغایت يوم الاجرا و پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان هزینه کارشناسی و پرداخت مبلغ ششصد هزار تومان بابت هزینه رسیدگی در حق خواهان آقای ...... صادر و اعلام می گردد.

نمونه رای :صدور حکم تخلیه مورد اجاره اجاره نامه- خسارات و اجرت المثل ایام تصرف - خسارات رسیدگی

توضیحات

با التفات به اینکه خوانده در قبال دعوای مطروحه هیچگونه ایراد و دفاع محکمه پسندی به عمل نیاورده است و دلیلی برخلاف ادعای خواهان و مراتب فوق الاشاره ابراز ننموده است بناء على هذا دعوی خواهان به نظر محمول بر صحت و ثابت تشخیص داده و مستندا به مادتين ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۳ قانون روبط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ در اعمال ماده ۴۹۴ قانون مدنی و ۴۹۷ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده آقای ..... به تخلیه مورد اجاره فوق الذکر به لحاظ انقضای مدت اجاره و پرداخت مبلغ روزانه پنجاه هزار تومان بعنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد از تاریخ 30 /۰۴/1400 ( تقدیم درخواست ) لغایت موعد اجرای حکم و پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه هزار تومان هزینه رسیدگی در حق خواهان خانم ...... صادر و اعلام می گردد.

نمونه رای :رفع تصرف- تصرف عدوانی- تخریب احداثی در ملک- خسارات وارده و خسارات رسیدگی

توضیحات

با توجه به تصاویر اسناد و مدارک ابرازی توسط آقای ...... به عرض می رساند دیوارهای پیرامون از آن وی و همسایگان از آن حقی ندارند و مالک ( آقای .......) می تواند آن را تخریب و بهسازی نماید و اینکه از ارکان دعوی تصرف عدوانی سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف خوانده می باشد که ما در نحن فیه این مهم وجود ندارد لذا دعوی خواهان در این خصوص را ثابت و وارد تشخیص نداده به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی ایشان صادر و اعلام می گردد.

نمونه رای :محکومیت خوانده به رفع تصرف از راه کنار ملک و تخریب و آتش زدن درختان- خسارت رسیدگی

توضیحات
طبق نظریه کارشناسی خوانده با احداث راه در ملک خواهان اقدام به تصرف نموده خوانده هیچ دلیل و مدرکی دال بر مالکیت خود در راه و محل متنازع فیه و یا داشتن حقوق ارتفاقی ارائه ننموده است و با عنایت به اینکه از ارکان دعوای رفع تصرف، سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده می باشد که در مانحن فیه این مهم باشد که در مانحن فیه این مهم ملاحظه می گردد لذا دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخیص داده به استناد مواد ۱۵۸ و ۱۶۲ و ۱۷۴ و ۴۹۷ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده آقای ..... به رفع تصرف از راه و محل متنازع فیه که تحت مالکیت خواهان می باشد.
 
 
 
 
 

نمونه رای: حکم به محکومیت خوانده به تخلیه مورد اجاره، اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد، خسارات رسیدگی

توضیحات
حسب محتویات و اوراق پرونده استقرار رابطه استیجاری فیمابین طرفین نسبت به رقبه موصوف تحت تصرف خوانده محرز و مسلم است و طبق آن مهلت اجاره در تاریخ ....... به اتمام رسیده است و اینکه به صراحت در روبروی ماده ۵ اجاره نامه مذکور ذکر گردیده که قرارداد تحت هیچ شرایطی قابل تمدید نمی باشد.
 
 
 
 
 

نمونه رای :مطالبه وجه و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون تومان بابت ۳۰۰ متر کسری زمین

توضیحات
طبق نظریه کارشناسی موجود در پرونده که به صراحت اعلام داشته اند متر مربع می باشد که کمبود متراژ مورد معامله حدود ۲۵۰ مترمربع می باشد که با عنایت به این که خواهان نصف باغ مذکور را خریداری نموده است، لذا سهم وی حدود ۱۲۵ مترمربع می باشد بنابراین دعوی خواهان به نظر ثابت و وارد تشخیص داده شده به استناد مواد ....
 
 
 
 

نمونه رای: الزام خواندگان به ایفای تعهد، الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی، خسارت ناشی از نواقص تحویل آپارتمان

توضیحات

ابتدا در راستای صلح و سازش تلاش گردید که متأسفانه بین طرفین سازش حاصل نشد باعنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام وارده از شهرداری ..... به شماره ........ مورخ ...... که بیان داشت تاکنون مالکین پلاک ثبتی ....... به مالکیت آقایان ....... و ........ پایان کار مربوطه را اخذ ننموده اند و خواندگان ردیف اول و دوم شش دانگ یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک موصوف را طبق مبایعه نامه مورخ ....... به خوانده ردیف سوم و ایشان نیز طبق مبایعه نامه مورخ ....... آن را به خوانده ردیف اول واگذار نموده که ....

نمونه رای: خلع ید و رفع تصرف و تصرف عدوانی، خسارات رسیدگی، خسارات و اجرت المثل ایام تصرف

توضیحات

بدواً در راستای صلح و سازش تلاش شد که این امر محقق نگردید نظر به اینکه مالکیت خواهان طبق سند مالکیت ارائه شده شماره ۱۷۶۶ مورخ ..... دفتر خانه ....... و نامه شماره ..... مورخ ..... اداره منابع آب ..... و فرم شماره ۹ که به تأیید شورای اسلامی روستای ...... رسیده و در زمین زراعی متنازع فیه و چاه آب به شماره پروانه اصلاحیه بهره برداری شماره ..... مورخ ..... و نظریه کارشناسی محرزو و لحوق تصرف خوانده در آن طبق نظریه کارشناسی نیز به صراحت ذکر گردیده که خوانده دلیل تصرف خود را اجاره نامه مورخ ..... بیان داشته و این در صورتی است که خواهان اجاره نامه مذکور امضاء و تأیید ننموده است.

نمونه رای: تخلیه مال الاجاره موضوع قرارداد، خسارات تأخیر تخلیه، خسارات رسیدگی

توضیحات

خوانده و خواهان طی جلسات متعدد سازشی با یکدیگر سازش نمودند و خوانده مورد اجاره را تخلیه و تحویل خواهان نمود و خواهان نیز مبلغ رهن مورد اجاره را تحویل خوانده داد خواهان تقاضای استرداد و مختومه شدن پرونده را داشت نظر به اینکه خواهان تقاضای استرداد پرونده را داشتند به استناد ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاهی عومی و انقلاب در امور مدنی رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد.

نمونه رای: الزام به تحویل مبیع و مورد معامله یک قطعه زمین به مساحت ۱۶۰ متر مربع، خسارات رسیدگی

توضیحات
در راستای صلح و سازش تلاش شد که متاسفانه بین طرفین سازش حاصل نگردید نظر به اینکه خواهان هیچ دلیل و مدرکی که مثبت وقوع عقد بیع باشد ارائه ننموده اند و تنها دلیل خود را دادنامه شماره ....... مورخ ...... شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی دادگستری .....  عنوان نموده که خواسته دادنامه مارالذکر مطالبه وجه چک بوده که آن دعوی نیز توسط خواهان استرداد گردیده است و دلیلی مبنی بر وقوع عقد بیع نمی باشد لذا دعوی خواهان را ثابت و وارده تشخیص نداده و به استناد مواد ۲ و ۱۹۷ قانون آئن دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد.
 
 
 
 

نمونه رای: الزام خوانده به ایفای تعهد، محکومیت خوانده به خرید و نصب کنتور برق

توضیحات
به استناد مواد ۱۹۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۶ و ۲۳۰ قانون مدنی و ۴۹۷ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده آقای ..... به ایفای تعهد و خرید و نصب امتیاز برق جهت آپارتمان مورد معامله و پرداخت روزانه مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان خسارات دیرکرد و تأخیر انجام تعهد طبق توافق و تعهد انجام شده از تاریخ ..... ( تاریخ تقدیم درخواست ) لغایت یوم الاجرا و پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه هزار تومان هزینه رسیدگی و پرداخت مبلغ چهارصد هزار تومان بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان خانم .... صادر و اعلام می گردد لازم به ذکر است در صورت عدم ایفای تعهد از جانب خوانده طبق مفاد مواد ۲۲۱ و ۲۲۲ قانون مدنی خواهان میتواند تعهد خوانده مبنی بر خرید و نصب کنتور برق واحد مربوط را انجام و خوانده محکوم به تأدیه مخارج آن در حق خوانده میباشد .
 
 
 
 

نمونه رای: تخلیه مورد اجاره، خسارات دیر کرد تخلیه، خسارات رسیدگی پرداخت اجاره معوقه

توضیحات
طی جلسات متعدد سازشی خوانده متعهد شد که مورد اجاره را تخلیه نماید که پس از اتمام مذاکرات خوانده مورد اجاره را تخلیه و تحویل موجر داد و موجر نیز مبلغ رهن مورد اجاره را به خوانده مسترد نمود و طرفین با یکدیگر سازش نمودند و خواهان نیز تقاضای استرداد پرونده را داشتند و نظر به اینکه خواهان تقاضای استرداد پرونده را داشتند لذا به استناد ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد .
 
 
 
 

 
 
 
 

نمونه رای: تصرف عدوانی، رفع تصرف از زمین زراعی، خسارات وارده به زمین متنازع فيه

توضیحات
به استناد مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و ۱۵۸ و ۱۶۲ و ۱۹۸ و ۴۹۷ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده آقای ....‌‌‌ به رفع تصرف از ملک خواهان و پرداخت مبلغ ده میلیون و دویست هزار تومان خسارات وارده به خواهان طبق نظریه هیأت کارشناسی و پرداخت مبلغ دو میلیون تومان بابت هزینه کارشناسی و پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان آقای ...... صادر و اعلام میگردد .
 
 
 
 
 
 
 
 

نمونه رای: رفع تصرف، رفع انسداد، جلوگیری از ورودی و جوی آب

توضیحات
با توجه به استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک ..... به شماره ...... مورخ ...... مالکیت خوانده نسبت به پلاک ثبتی ..... اصلی احراز نگردید ابتدا در راستای صلح و سازش تلاش شد که بین طرفین سازش حاصل نگردید نظر به اینکه طبق نظریه کارشناسی و استعلام اخذ شده از اداره ثبت اسناد و املاک ...... خوانده در محل متنازع فیه دارای مالکیت نمیباشد و خواهان نیز دلیل محکمه پسندی مبنی بر تصرف عدوانی یا ممانعت خوانده از راه عبور و جوی آب خود ارائه ننموده لذا دعوی خواهان را ثابت و وارده تشخیص نداده به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

نمونه رای: محکومیت خوانده به جمع آوری تجهیزات کولر گازی و لوله اسپیلت از قسمت مشاعات آپارتمان

توضیحات

دعوی خواهان را در این خصوص ثابت و وارد تشخیص داده به استناد ماده ۹ قانون تملک آپارتمانها و ماده ۳ و ۴ آئین نامه اجرایی قانون مارالذکر و ماده ۴۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده آقای  ..... به جمع آوری کولر گازی و لوله اسپیلت و تأسیسات آن از محل مشاعات ساختمان و پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه هزار تومان بابت خسارات ترمیم دیوارهای صدمه دیده طبق نظریه کارشناسی و پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان هزینه رسیدگی و پرداخت مبلغ چهارصد هزار تومان هزینه کارشناسی در حق خواهان آقای ..... صادر و اعلام میگردد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمونه رای: احراز وقوع فسخ قرارداد یک واحد آپارتمان به علت اختیار حاصله از مبایعه نامه

توضیحات

با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظربه اینکه عدم اخذ پایانکار توسط خواهان دلیلی برای فسخ قرارداد محسوب نمیشود و علیرغم ابلاغ جلسه رسیدگی خواهان و وکیل ایشان در جلسه رسیدگی حاضر نشدند و دلیلی مبنی بر فسخ قرارداد ارائه ننمودند لذا به استناد ماده ۱۵ و ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ابطال دعوی خواهان صادر و اعلام کرده رای صادره حضوری و قطعی است .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمونه رای: الزام به انجام تعهدات و دریافت پایانکار- الزام به انتقال سند- دعوی تقابل و مطالبه ثمن مورد معامله

توضیحات

 

نظر به اینکه طی جلسات متعدد سازشی بین طرفین سازش حاصل گردید و خواهان ردیف اول و دوم تقاضای استرداد و مختومه شدن پرونده را داشتند لذا با استناد به ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان ردیف اول و دوم را صادر و اعلام میگردد . رای صادره حضوری و قطعی است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمونه رای: الزام به تحویل مبیع و دریافت پایانکار- الزام به تنظیم و انتقال سند مورد معامله

توضیحات

 

نظر به اینکه طی جلسات متعدد سازشی بین طرفین سازش حاصل گردید و خواهان ردیف اول و دوم تقاضای استرداد و مختومه شدن پرونده را داشتند لذا با استناد به ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی حضوری و قطعی است دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان ردیف اول و دوم را صادر و اعلام می گردد .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمونه رای: تائید فسخ قرار داد و ۳۰% ثمن قرارداد به عنوان قرامت - دعوی تقابل الزام به تنظیم و انتقال سند شش دانگ آپارتمان

توضیحات
 
دعوی خواهان ردیف دوم آقای ...... را ثابت و وارد تشخیص داده به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم آقای ..... به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند شش دانگ آپارتمان مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن بانک مسکن در حق خواهان ردیف دوم آقای ...... صادر و اعلام می گردد و نظر به اینکه تنظیم سند رسمی انتقال ملازمه با پرداخت مابقی ثمن معامله دارد فلذا به هنگام اجرای حکم خوانده ردیف اول آقای ......مکلف به پر رداخت الباقی در ثمن معامله ( مبلغ نه میلیون و پانصد هزارتومان) در حق خواهان ردیف اول آقای ..... میباشد .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمونه رای: ابطال قرارداد عادی به علت فضولی

توضیحات
 
به استناد ماده 247، 304 و 361 قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده 220 و 365 قانون مدنی تحقیقات و استعلام ماخوذه فضولی و غیر نافذ بودن قرارداد ما نحن فیه محرز و مسلم است رای به ابطال قرارداد عادی مورخ ...... صادر می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمونه رای الزام به ایفای تعهد و تنظیم سند یک واحد عمارت مسکونی، فک رهن سند مالکیت

توضیحات
به استناد مواد 10، 190، 219، 220، 226 و 230 قانون مدنی و 198 و 497 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده آقای ..... به فک رهن سند رسمی پلاک ثبتی ..... فرعی ..... اصلی .... با حفظ حقوق مرتهن بانک کشاورزی شهرستان .... و سپس انتقال شش دانگ سند مالکیت پلاک مذکور در حق خواهان آقای ...... صادر و اعلام می دارد و در خصوص سایر خواسته ها خوانده محکوم به پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان بابت خسارات وارده و مبلغ یک میلیون تومان بابت هزینه رسیدگی و داوری در حق خواهان بالمناصفه صادر و اعلام می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمونه رای: مطالبه خسارت عدم نصب درب ضد سرقت و آیفون تصویری- و الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان

توضیحات
 
مطابق رویه قاطع مراجع عالی قضایی و دکترین موثر حقوقی تعهدات طرفین در عقود معاوضی در مقابل همدیگر قرار داشته و تعهدات طرفین همسنگ و هم تراز بوده و صرفاً با ایفاء تعهد امکان استفاده از خسارت مقرره قراردادی و وجه التزام معینه را خواهد داشت از آنجاییکه عقد بیع از عقود معاوضی میباشد که خواهان ردیف دوم و وکیل ایشان دلیل محکمه پسندی مبنی بر انجام تعهد خود ( تنظیم و انتقال سند ) ارائه ننموده اند و هیأت کارشناسان نیز اعلام نموده اند که هنوز سند مالکیت مورد معامله آماده نشده است لذا با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان ردیف دوم آقای ...... صادر و اعلام میگردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمونه رای: صدور رأی به محکومیت خوانده به رفع تصرف و خلع ید از زمین زراعی سهم الارث

توضیحات
 

به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان ردیف چهارم در این خصوص صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و قطعی است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمونه رای: رفع تصرف و قلع و قم و قطع درختان و شاخه درختان، و خسارات رسیدگی

توضیحات
 

نظر به اینکه مالکیت خواهان طبق سند رسمی ارائه شده در محل متنازع فیه محرز و مسلم میباشد و طبق نظر هیأت کارشناسان رسمی دادگستری که به صراحت اعلام داشته اند شاخه های هوایی درختان خوانده وارد زمین خواهان شده اند و تجاوزی و سایه اندازی مینماید که در فصل خزان باید شاخه های سایه انداز قطع و یا هرس گردند لذا دعوی خواهان را ثابت و وارده تشخیص داده و به استناد مواد ۱۳۱ قانون مدنی و ۱۶۰ و ۴۹۷ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده خانم ..... و قطع عمومی و انقا یا هرس شاخه های سایه اندازی که وارد زمین خواهان شده اند در فصل خزان طبق نظریه هیأت کارشناسی و نیز پرداخت مبلغ هفتصد هزار تومان هزینه رسیدگی و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان آقای ...... صادر و اعلام میگردد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمونه رای: تایید فسخ قرارداد، الزام به اخذ پایان کار، الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

توضیحات
 

به استناد ماده ۱۰ ، ۳۳۹ قانون مدنی و ۱۹۸ مواد از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تائید فسخ قرار داد شماره ۵۱۶۵۴۸ مورخ ...... را صادر و اعلام میدارم و در خصوص شق دیگر دعوی آقای ......به طرفیت آقای...... مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ، اخذ گواهی پایان کار الزام به صورتمجلس اختاریه ناشی از وجه التزام با توجه به اظهارات تحریر کننده قرار داد که در حضور مدیر بنگاه املاک میباشد، حکایت از عدم طرفین آقای...... قابلیت استماع ندارد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمونه رای: خواسته صدور رای تخلیه آپارتمان بعلت انقضا مهلت اجاره

توضیحات
 

موضوع دال بر عدم رضایت و موافقت خواهان نسبت به تمدید مهلت اجاره و ادامه رابطه موجر و مستاجری دارد و در قرارداد ما نحن فیه نیز کلیه خیارات سلب و ساقط از طرفین گردیده است و از طرفی هیچگونه ایراد و دلیل موجهی از طرف خوانده بعمل نیامده است . لهذا دعوی خواهان وارد و به استناد ماده ۴۹۴ قانون مدنی حکم به تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره صادر میگردد و برابر شرط لحاظ شده در بند ۶-۱۱ قرارداد به علت عدم تسلیم مورد اجاره از تاریخ ...... روزانه مبلغ یکصد هزار تومان بعنوان اجرت المثل ایام تصرف تا زمان تخلیه و تسلیم مورد اجاره محکوم مینماید .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمونه رای: صدور رای تخلیه مورد معامله بعلت انقضاء مهلت سکونت به انظمام کلیه خسارات و هزینه داوری

توضیحات
 

به استناد ماده ۴۹۴ قانون مدنی نظر اینجانب رای مبنی بر محکومیت خوانده به به تخلیه ملک موصوف به لحاظ انقضاء مهلت سكونت صادر میگردد و بابت خسارات وارده در خصوص هزینه داوری مبلغ ۳ میلیون تومان با تخفیفات لحاظ شده و همچنین در خصوص اجاره مسکن با توجه به قیمت منطقه ای و ملک در تصرف خوانده اجاره سکونت از تاریخ ..... معادل ماهیانه مبلغ ۱۵ میلیون ریال تا زمان تخلیه ملک محکوم میگردد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمونه رای: صدور حکم تخلیه یک دستگاه آپارتمان موضوع اجاره نامه، و محکومیت خوانده به پرداخت اجاره معوق

توضیحات
 

مستنداً به مواد ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ و ۲۳۰ و ۴۹۴ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده خانم فاطمه گودرزی بر تخلیه مورد اجاره و پرداخت مبلغ یازده میلیون و یکصد هزار تومان بابت اجاره بهاء معوق تا تاریخ ..... و پرداخت روزانه مبلغ دویست هزار تومان اجرت المثل ایام تصرف و خسارت وارده از تاریخ ..... الی یوم الاجرا (با توجه به توافق و تعهد خوانده) و پرداخت مبلغ سیصد هزار تومان هزینه رسیدگی در حق خواهان آقای ..... صادر و اعلام میگردد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمونه رای: صدور حکم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان

توضیحات
 

نظر به اینکه طبق استعلام به عمل آمده از شهرداری .....که عدم اخذ پایانکار جهت ساختمان و آپارتمان مورد معامله را تائید نمودند و چون تاکنون سند تفکیکی جهت مورد معامله اخذ نگردیده و با عنایت به اینکه فعلا الزام خوانده به انتقال سند آپارتمان مورد معامله امکانپذیر نمی باشد لذا خواسته خواهان به کیفیت فعلی قابلیت استماع را نداشته و مستند به ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ رد دعوی خواهان را صادر و اعلام میگردد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمونه رای: الزام به حضور در دفتر اسناد رسمی، الزام خوانده به فک رهن از سند مورد معامله، پرداخت بدهی قبوض مصرفی

توضیحات
 

به استناد ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان ها صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و قطعی است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمونه رای: الزام خوانده به تحویل و تسلیم مبیع مورد معامله مبایعه نامه، و جانمایی دقیق و تعیین محل دقیق ملک مورد معامله

توضیحات
 

با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 10  و ۲1۹ و ۲۲۰ و 362و 338 قانون مدنی ، حکم به محکومیت خوانده به تحویل ۲۰۰ متر مربع زمین به شرح توصیف در قرارداد عادی مورخ ..... به خواهان صادر و نماید و به استناد ماده 495 قانون آیین دادرسی مدنی رای داور فقط درباره طرفین این دعوا که شرکت در تعیین داور داشته اند معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمونه رای: الزام خواندگان به تقسیم و تحویل سهم الارث وراث از زمین اجاره ای از اداره اوقاف و امور خیریه

توضیحات
 

به استناد مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۲۱۹ و ۲۹ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خواندگان به تقسیم و تحویل زمین مورد اجاره موقوفه متصرفی ....... ( تولیت حکم به محکومیت اداره اوقاف) ...... به قدرالسهم هر یک از وراث و مستأجرین و طبق نظریه کارشناسی ( جناب آقای مهندس ..... ) و پرداخت مبلغ یک میلیون تومان بابت هزینه رسیدگی و مبلغ پانصد هزار تومان هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد.