نمایش 1–12 از 80 نتیجه

نمونه رأی طلاق

تومان0
احتراما در رابطه با پرونده به شماره بایگانی ………… مطروحه در آن شعبه محترم موضوع دعوی زوجین خانم …………. دارای

نمونه رأی تخلیه مال الإجاره

تومان0
با توجه به تشکیل جلسات متعدد خواهان و خوانده با یکدیگر سازش و خوانده مورد اجاره را تخلیه و تحویل

نمونه رأی تخلیه مورد اجاره پرداخت اجاره معوقه

تومان0
با توجه به تشکیل جلسات متعدد که منجر به صلح و سازش شد لذا موجر رهن مورد اجاره را به

نمونه رأی دعوی تقابل، تقسیم ترکه، دستور فروش، الزام به تنظیم سند، ابطال قرارداد و مبایعه نامه

تومان0
به استناد گواهی حصر وراث از شعبه 114 شورای حل اختلاف در خصوص تقسیم ترکه اموال منقول و غیر منقول

نمونه رأی دعوی تقابل رفع ممانعت از حق خلع ید مطالبه خسارات

تومان0
با استناد به نظریه کارشناسی و تحقیقات به عمل آمده، رای به محکومیت خواندگان رفع زمین تصرفی و پرداخت 2

نمونه رای الزام به تنظیم سند و تعویض و فک پلاک شش دانگ یک دستگاه خودروی وانت مزدا

دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخیص داده به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در

نمونه رأی الزام خوانده به تنظیم و انتقال سند نسبت به سهم مغازه

تومان15,000
با توجه به اینکه خواهان نیز به واریز وجه و دریافت کل ثمن پرداختي اقرار نمودند و دلیل و مدرکی

نمونه رأی تایید فسخ قرارداد پرداخت خسارت وارده و خسارات رسیدگی و حق‌الوکاله

تومان15,000
با توجه به تحقیقات به عمل آمده و اقرار صریح خوانده به عدم پرداخت ثمن معامله و تعهدات فی ما

نمونه رأی خلع ید رفع تصرف از زمین زراعی اجرت‌المثل ملکی

تومان15,000
با استناد به نظریه کارشناسی و اقرار صریح خواندگان مبنی بر تصرف و مالکیت زمین مزروعی خواهان، خواندگان را بابت

نمونه رأی صدور حکم به تخلیه مورد اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی و خسارات رسیدگی

تومان15,000
با توجه به رابطه استیجاری فی ما بین و با توجه به اینکه مدت اجاره قبل از تقدیم درخواست منقضی

نمونه رأی تنظیم سند رسمی به صورت مشاعی

تومان15,000
با توجه به اینکه خواسته خواهان قبلا توسط داوری رسیدگی شده لذا مجددا قابل رسیدگی نبوده و هیچگونه مالکیتی نسبت

نمونه رأی اختلاف حساب

تومان15,000
داور در خصوص درخواست خواهان، جلسه رسیدگی تعیین و نسبت به سود و زیان شرکت و بقیه موضوعات بر اساس