نمایش 49–60 از 80 نتیجه

نمونه رای تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل

تومان15,000
داور با توجه به استعلام به عمل آمده از راهور و با توجه به اینکه الزام خواندگان به تعویض پلاک

نمونه رای حکم به محکومیت خوانده به تخلیه مورد اجاره، اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد، خسارات رسیدگی

تومان15,000
حسب محتویات و اوراق پرونده استقرار رابطه استیجاری فیمابین طرفین نسبت به رقبه موصوف تحت تصرف خوانده محرز و مسلم

نمونه رای خلع ید و رفع تصرف و تصرف عدوانی، خسارات رسیدگی، خسارات و اجرت المثل ایام تصرف

تومان15,000
بدواً در راستای صلح و سازش تلاش شد که این امر محقق نگردید نظر به اینکه مالکیت خواهان طبق سند

نمونه رای خواسته صدور رای تخلیه آپارتمان بعلت انقضا مهلت اجاره

تومان15,000
موضوع دال بر عدم رضایت و موافقت خواهان نسبت به تمدید مهلت اجاره و ادامه رابطه موجر و مستاجری دارد

نمونه رای رفع تصرف و قلع و قم و قطع درختان و شاخه درختان، و خسارات رسیدگی

تومان15,000
نظر به اینکه مالکیت خواهان طبق سند رسمی ارائه شده در محل متنازع فیه محرز و مسلم میباشد و طبق

نمونه رای رفع تصرف- تصرف عدوانی- تخریب احداثی در ملک- خسارات وارده و خسارات رسیدگی

تومان15,000
با توجه به تصاویر اسناد و مدارک ابرازی توسط آقای …… به عرض می رساند دیوارهای پیرامون از آن وی

نمونه رای رفع تصرف، رفع انسداد، جلوگیری از ورودی و جوی آب

تومان15,000
با توجه به استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک ….. به شماره …… مورخ …… مالکیت خوانده نسبت به

نمونه رای صدور حکم به اثبات مالکیت به یک دستگاه خودروی سواری دنا

تومان15,000
با توجه به استعلام به عمل آمده از پلیس راهور که مالکیت خودروی دنا سفید مدل ۹۶ به شماره شاسی و موتور

نمونه رای صدور حکم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان

تومان15,000
نظر به اینکه طبق استعلام به عمل آمده از شهرداری …..که عدم اخذ پایانکار جهت ساختمان و آپارتمان مورد معامله

نمونه رای صدور حکم تخلیه ساختمان مسکونی و مطالبه اجاره بها، معوقه

تومان15,000
دعوی خواهان به نظر محمول بر صحت و ثابت تشخیص داده شده و مستند به مادتین ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر

نمونه رای صدور حکم تخلیه مورد اجاره اجاره نامه- خسارات و اجرت المثل ایام تصرف – خسارات رسیدگی

تومان15,000
با التفات به اینکه خوانده در قبال دعوای مطروحه هیچگونه ایراد و دفاع محکمه پسندی به عمل نیاورده است و

نمونه رای صدور حکم تخلیه یک دستگاه آپارتمان موضوع اجاره نامه، و محکومیت خوانده به پرداخت اجاره معوق

تومان15,000
مستنداً به مواد ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ و ۲۳۰ و ۴۹۴ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی