نمایش 1–12 از 80 نتیجه

نمونه رای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت صلحنامه و توافقنامه

تومان15,000
به استناد مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۲۱۹ و ۲۲۶ و ۲۳۰ قانون مدنی و ۵۱۹ و ۵۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده

نمونه رای الزام خواندگان به تقسیم و تحویل سهم الارث وراث از زمین اجاره ای از اداره اوقاف و امور خیریه

تومان15,000
به استناد مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۲۱۹ و ۲۹ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خواندگان به

نمونه رای الزام به تعویض و فک پلاک و تنظیم سند خودروی پراید هاچ بک

تومان15,000
به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون مدنی و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف

نمونه رای الزام خوانده به تحویل و تسلیم مبیع مورد معامله مبایعه نامه، و جانمایی دقیق و تعیین محل دقیق ملک مورد معامله

تومان15,000
با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 10  و ۲1۹ و ۲۲۰ و 362و 338 قانون مدنی ،

نمونه رای الزام به حضور در دفتر اسناد رسمی، الزام خوانده به فک رهن از سند مورد معامله، پرداخت بدهی قبوض مصرفی

تومان15,000
به استناد ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان ها صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و قطعی

نمونه رای صدور حکم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان

تومان15,000
نظر به اینکه طبق استعلام به عمل آمده از شهرداری …..که عدم اخذ پایانکار جهت ساختمان و آپارتمان مورد معامله

نمونه رای صدور حکم تخلیه یک دستگاه آپارتمان موضوع اجاره نامه، و محکومیت خوانده به پرداخت اجاره معوق

تومان15,000
مستنداً به مواد ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ و ۲۳۰ و ۴۹۴ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

نمونه رای فسخ مبایعه نامه بعلت خیار تاخیر ثمن، و مطالبه کلیه خسارات وارده

تومان15,000
عدم تودیع وجه چک ثمن معامله برابر استعلام ماخوذه از بانک مسکن …. طی نامه شماره ……. مورخ ……. و اخذ پرینت

نمونه رای خواسته صدور رای تخلیه آپارتمان بعلت انقضا مهلت اجاره

تومان15,000
موضوع دال بر عدم رضایت و موافقت خواهان نسبت به تمدید مهلت اجاره و ادامه رابطه موجر و مستاجری دارد

نمونه رای تایید فسخ قرارداد، الزام به اخذ پایان کار، الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

تومان15,000
به استناد ماده ۱۰ ، ۳۳۹ قانون مدنی و ۱۹۸ مواد از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تائید فسخ قرار داد شماره ۵۱۶۵۴۸ مورخ …… را صادر

نمونه رای رفع تصرف و قلع و قم و قطع درختان و شاخه درختان، و خسارات رسیدگی

تومان15,000
نظر به اینکه مالکیت خواهان طبق سند رسمی ارائه شده در محل متنازع فیه محرز و مسلم میباشد و طبق

نمونه رای صدور رأی به محکومیت خوانده به رفع تصرف و خلع ید از زمین زراعی سهم الارث

تومان15,000
به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان