نمایش 13–24 از 80 نتیجه

نمونه رأی دعوی تقابل، تقسیم ترکه، دستور فروش، الزام به تنظیم سند، ابطال قرارداد و مبایعه نامه

تومان0
به استناد گواهی حصر وراث از شعبه 114 شورای حل اختلاف در خصوص تقسیم ترکه اموال منقول و غیر منقول

نمونه رأی صدور حکم به تخلیه مورد اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی و خسارات رسیدگی

تومان15,000
با توجه به رابطه استیجاری فی ما بین و با توجه به اینکه مدت اجاره قبل از تقدیم درخواست منقضی

نمونه رأی صدور حکم تخلیه مورد اجاره به دلیل انقضای مهلت اجاره

تومان15,000
داور با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر وجدان و شرف و پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده

نمونه رأی صدور حکم تخلیه مورد اجاره، خسارات و اجرت المثل ایام تصرف بعد از مهلت اجاره، خسارات رسیدگی

تومان15,000
داور دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای

نمونه رأی طلاق

تومان0
احتراما در رابطه با پرونده به شماره بایگانی ………… مطروحه در آن شعبه محترم موضوع دعوی زوجین خانم …………. دارای

نمونه رأی مطالبه وجه دو فقره سفته

تومان15,000
در خصوص خواهان به خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته به مبلغ 40000000 تومان و خسارت تاخیر تادیه و رسیدگی

نمونه رأی مطالبه وجه، خسارات تاخیر تأدیه، هزینه رسیدگی و دعوی تقابل تقسیم ما ترک

تومان15,000
با توجه به اینکه اشتغال ذمه خوانده محرز و مسلم می باشد و دعوی خواهان وارد می باشد لذا داور

نمونه رأی مطالبه وجه، خسارات تاخیر تأدیه، هزینه رسیدگی و دعوی تقابل تقسیم ما ترک

تومان15,000
داور با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر وجدان و شرف نسبت به مطالبه وجه و تاخیر تادیه رای

نمونه رای ابطال قرارداد عادی به علت فضولی

تومان15,000
به استناد ماده 247، 304 و 361 قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده 220 و 365 قانون مدنی تحقیقات و

نمونه رای احراز وقوع فسخ قرارداد یک واحد آپارتمان به علت اختیار حاصله از مبایعه نامه

تومان15,000
با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظربه اینکه عدم اخذ پایانکار توسط خواهان دلیلی برای فسخ قرارداد محسوب نمیشود

نمونه رای الزام به اخذ پایان کار، اخذ صورتمجلس تفکیکی، محکومیت خوانده رديف اول، خسارت رسیدگی و حق الوکاله

تومان15,000
با توجه به اینکه خواهان ها به تعهدات خود عمل نموده اند و اظهارنامه اجرا تعهد نیز برای خوانده ردیف

نمونه رای الزام به انجام تعهدات و دریافت پایانکار- الزام به انتقال سند- دعوی تقابل و مطالبه ثمن مورد معامله

تومان15,000
نظر به اینکه طی جلسات متعدد سازشی بین طرفین سازش حاصل گردید و خواهان ردیف اول و دوم تقاضای استرداد