نمایش 37–48 از 80 نتیجه

نمونه رای الزام خوانده به تحویل و تسلیم مبیع مورد معامله مبایعه نامه، و جانمایی دقیق و تعیین محل دقیق ملک مورد معامله

تومان15,000
با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 10  و ۲1۹ و ۲۲۰ و 362و 338 قانون مدنی ،

نمونه رای الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند

تومان15,000
خوانده مدرک و دلیل محکمه پسندی خلاف ادعای خواهان ارائه ننموده لذا دعوی خواهان به نظر ثابت و وارد تشخیص

نمونه رای تأیید فسخ قرارداد (مالی)، خسارات و هزینه رسیدگی، حق الوکاله وکیل

تومان15,000
به استناد مادههای ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۳۴ ۲۳۴ و ۴۵۸ و ۴۶۱ قانون مدنی و ماده ۴۵۴ و ۴۵۵ و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت

نمونه رای تأیید فسخ قرارداد پیمانکاری و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۰۰۸۰۰۰۰۰۰ تومان

تومان15,000
به استناد ماده ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده خانم …. به پرداخت مبلغ چهار میلیون و هفتصد و سی هزار تومان طبق

نمونه رای تأیید فسخ مبایعه نامه خودرو، فروش یک دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ، دعوی تقابل، خسارات رسیدگی

تومان15,000
در خصوص خواسته خواهان ردیف دوم و سوم به طرفیت خوانده ردیف دوم به خواسته دعوی تقابل الزام به ایفای

نمونه رای تائید فسخ قرار داد و ۳۰% ثمن قرارداد به عنوان قرامت – دعوی تقابل الزام به تنظیم و انتقال سند شش دانگ آپارتمان

تومان15,000
دعوی خواهان ردیف دوم آقای …… را ثابت و وارد تشخیص داده به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی

نمونه رای تایید فسخ قرارداد، الزام به اخذ پایان کار، الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

تومان15,000
به استناد ماده ۱۰ ، ۳۳۹ قانون مدنی و ۱۹۸ مواد از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تائید فسخ قرار داد شماره ۵۱۶۵۴۸ مورخ …… را صادر

نمونه رای تخلیه مال الاجاره موضوع قرارداد، خسارات تأخیر تخلیه، خسارات رسیدگی

تومان15,000
خوانده و خواهان طی جلسات متعدد سازشی با یکدیگر سازش نمودند و خوانده مورد اجاره را تخلیه و تحویل خواهان

نمونه رای تخلیه مورد اجاره بعلت انقضای مهلت اجاره و هزینه رسیدگی

تومان15,000
دعوى خواهان به نظر محمول بر صحت و ثابت تشخیص داده و مستندا به مادتین ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب

نمونه رای تخلیه مورد اجاره، خسارات دیر کرد تخلیه، خسارات رسیدگی پرداخت اجاره معوقه

تومان15,000
طی جلسات متعدد سازشی خوانده متعهد شد که مورد اجاره را تخلیه نماید که پس از اتمام مذاکرات خوانده مورد

نمونه رای تصرف عدوانی، رفع تصرف از زمین زراعی، خسارات وارده به زمین متنازع فيه

تومان15,000
به استناد مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و ۱۵۸ و ۱۶۲ و ۱۹۸ و ۴۹۷ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده آقای ….‌‌‌

نمونه رای تقاضای فسخ قرارداد و مبایعه نامه مربوط به زمین دیم کشاورزی، دریافت ثمن و خسارت دادرسی

تومان15,000
خواهان در جلسه رسیدگی دعوی خود را منوط به ادای سوگند از جانب خواندگان اعلام داشت و خواندگان نیز سوگند