نمایش 25–36 از 80 نتیجه

نمونه رای الزام به تحویل مبیع و دریافت پایانکار- الزام به تنظیم و انتقال سند مورد معامله

تومان15,000
نظر به اینکه طی جلسات متعدد سازشی بین طرفین سازش حاصل گردید و خواهان ردیف اول و دوم تقاضای استرداد

نمونه رای الزام به تحویل مبیع و مورد معامله یک قطعه زمین به مساحت ۱۶۰ متر مربع، خسارات رسیدگی

تومان15,000
در راستای صلح و سازش تلاش شد که متاسفانه بین طرفین سازش حاصل نگردید نظر به اینکه خواهان هیچ دلیل

نمونه رای الزام به تعویض و فک پلاک و تنظیم سند خودروی پراید هاچ بک

تومان15,000
به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون مدنی و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف

نمونه رای الزام به تنظیم سند و تحویل خودرو، الزام به فک پلاک خودروی پژو پارس

تومان15,000
طبق استعلام بعمل آمده از پلیس راهور …………. که طی نامه شماره …… مالک خودروی مذکور را آقای …. فرزند …..

نمونه رای الزام به تنظیم سند و تعویض و فک پلاک شش دانگ یک دستگاه خودروی وانت مزدا

دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخیص داده به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در

نمونه رای الزام به تنظیم سند- مطالبه خسارات و تاخیر تادیه

تومان15,000
با ملاحظه مبایعه نامه مورخ 9/12/ 1399 و توافق و مکاتبه و توافق مورخ 8/7/ 1401 که در ندامتگاه شهرستان محمود آباد استان مازندران

نمونه رای الزام به حضور در دفتر اسناد رسمی، الزام خوانده به فک رهن از سند مورد معامله، پرداخت بدهی قبوض مصرفی

تومان15,000
به استناد ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان ها صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و قطعی

نمونه رای الزام خواندگان به ایفای تعهد، الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی، خسارت ناشی از نواقص تحویل آپارتمان

تومان15,000
ابتدا در راستای صلح و سازش تلاش گردید که متأسفانه بین طرفین سازش حاصل نشد باعنایت به مجموع محتویات پرونده

نمونه رای الزام خواندگان به تقسیم و تحویل سهم الارث وراث از زمین اجاره ای از اداره اوقاف و امور خیریه

تومان15,000
به استناد مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۲۱۹ و ۲۹ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خواندگان به

نمونه رای الزام خوانده به انجام تعهدات موضوع قرارداد، مطالبه وجه بابت دستمزد انجام امور قرارداد تسطیح پمپ بنزین

تومان15,000
با استناد به مواد ۴۹۷ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ

نمونه رای الزام خوانده به ایفای تعهد، محکومیت خوانده به خرید و نصب کنتور برق

تومان15,000
به استناد مواد ۱۹۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۶ و ۲۳۰ قانون مدنی و ۴۹۷ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده آقای …..