نمایش 73–80 از 80 نتیجه

نمونه رای مطالبه خسارت ناشی از قیمت مازاد پرداخت ثمن قرارداد، سایر هزینه ها

تومان15,000
با بررسی اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه اظهارات طرفین ، مدارک و مستندات و نظریه کارشناس محترم دادگستری و

نمونه رای مطالبه وجه به مبلغ 19 میلیون تومان و مقدار ۳۳ گرم طلا، محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ طلا

تومان15,000
به استناد ماده ۲۶۵ و ۶۱۶ و ۶۱۹ قانون مدنی ۱۹۸ و ۲۸۶ و ۴۹۸ و ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده آقای ….

نمونه رای مطالبه وجه به مبلغ صد و پنجاه میلیون تومان یک فقره سفته

تومان15,000
حکم به محکومیت خوانده آقای …… به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان بابت اصل خواسته وجه یک فقره

نمونه رای مطالبه وجه سه فقره سفته و خسارت تاخیر تادیه و رسیدگی

تومان15,000
دعوی خواهان به نظر ثابت و وارد تشخیص و به استناد مواد ۳۰۷ و ۳۰۹ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۴۹۷ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی

نمونه رای مطالبه وجه و ابطال قرارداد به مقدار ۲۰۰ متر مربع زمین کشاورزی- خسارات رسیدگی و تاخير تادیه

تومان15,000
طبق نظریه کارشناسی موجود در پرونده که به صراحت اعلام داشته است مورد معامله ۲۷۰۰ متر مربع در محل میباشد که کمبود

نمونه رای مطالبه وجه و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون تومان بابت ۳۰۰ متر کسری زمین

تومان15,000
طبق نظریه کارشناسی موجود در پرونده که به صراحت اعلام داشته اند متر مربع می باشد که کمبود متراژ مورد

نمونه رای مطالبه وجه- الزام به ایفای تعهدات- مطالبه خسارت و ضرر و زیان- صلح و سازش

تومان15,000
به استناد ماده 10 قانون مدنی و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور

نمونه رای نمونه رای الزام به فک و تعویض پلاک یک دستگاه خودروی سواری پیکان، پرداخت هزینه رسیدگی

تومان15,000
دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و