نمایش 1–12 از 33 نتیجه

نمونه اصلاح رای الزام به تنظیم سند، ایفای تعهد، هزینه های رسیدگی (مالی)

تومان15,000
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و استعلامات ماخوذه از اداره محترم ثبت اسناد و املاک ………. ، پلاک

نمونه رأی اختلاف حساب

تومان15,000
داور در خصوص درخواست خواهان، جلسه رسیدگی تعیین و نسبت به سود و زیان شرکت و بقیه موضوعات بر اساس

نمونه رأی دعوی تقابل رفع ممانعت از حق خلع ید مطالبه خسارات

تومان0
با استناد به نظریه کارشناسی و تحقیقات به عمل آمده، رای به محکومیت خواندگان رفع زمین تصرفی و پرداخت 2

نمونه رأی دعوی تقابل، تقسیم ترکه، دستور فروش، الزام به تنظیم سند، ابطال قرارداد و مبایعه نامه

تومان0
به استناد گواهی حصر وراث از شعبه 114 شورای حل اختلاف در خصوص تقسیم ترکه اموال منقول و غیر منقول

نمونه رأی مطالبه وجه دو فقره سفته

تومان15,000
در خصوص خواهان به خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته به مبلغ 40000000 تومان و خسارت تاخیر تادیه و رسیدگی

نمونه رأی مطالبه وجه، خسارات تاخیر تأدیه، هزینه رسیدگی و دعوی تقابل تقسیم ما ترک

تومان15,000
داور با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر وجدان و شرف نسبت به مطالبه وجه و تاخیر تادیه رای

نمونه رأی مطالبه وجه، خسارات تاخیر تأدیه، هزینه رسیدگی و دعوی تقابل تقسیم ما ترک

تومان15,000
با توجه به اینکه اشتغال ذمه خوانده محرز و مسلم می باشد و دعوی خواهان وارد می باشد لذا داور

نمونه رای الزام به اخذ پایان کار، اخذ صورتمجلس تفکیکی، محکومیت خوانده رديف اول، خسارت رسیدگی و حق الوکاله

تومان15,000
با توجه به اینکه خواهان ها به تعهدات خود عمل نموده اند و اظهارنامه اجرا تعهد نیز برای خوانده ردیف

نمونه رای الزام به تعویض و فک پلاک و تنظیم سند خودروی پراید هاچ بک

تومان15,000
به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون مدنی و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف

نمونه رای الزام به تنظیم سند و تحویل خودرو، الزام به فک پلاک خودروی پژو پارس

تومان15,000
طبق استعلام بعمل آمده از پلیس راهور …………. که طی نامه شماره …… مالک خودروی مذکور را آقای …. فرزند …..

نمونه رای الزام به تنظیم سند و تعویض و فک پلاک شش دانگ یک دستگاه خودروی وانت مزدا

دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخیص داده به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در

نمونه رای الزام به تنظیم سند- مطالبه خسارات و تاخیر تادیه

تومان15,000
با ملاحظه مبایعه نامه مورخ 9/12/ 1399 و توافق و مکاتبه و توافق مورخ 8/7/ 1401 که در ندامتگاه شهرستان محمود آباد استان مازندران