آیین نامه حق الزحمه داوری

در اجرای مقررات ماده ٤٩٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین نامه حق الزحمه» داوری به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ –  میزان حق الزحمه داوری و نحوه پرداخت آن بر مبنای توافق داور یا نهاد داوری با طرفین است. در غیر این صورت برای کلیه داوران اعم از داوران حرفه ای و غیر آنها برابر مقررات این آیین نامه خواهد بود.

تبصره – در صورتی که داوری با اخذ مجوز از مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و بر اساس مقررات دستور العمل ساماندهى حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری مصوب 1400/11/12 باشد حرفه ای و در غیر این صورت غیر حرفه ای است.

ماده ۲ – میزان حق الزحمه داوری به شرح زیر است:

حق الزحمه

 

تبصره ۱ – در دعاوی مالی حداکثر حق الزحمه داوری یک و نیم میلیارد ریال است.

تبصره ۲ – در دعاوی غیرمالی در صورتی که پیچیدگی موضوع و یا میزان تلاش داور اقتضای حق الزحمه بیشتری داشته باشد، در صورت تقاضای داور، حق الزحمه حسب مورد با نظر مرجع قضایی با شورای حل اختلاف تعیین میشود.

ماده ۳ – پرداخت حق الزحمه داوری بر عهده طرفین است، مگر آن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 4- چنانچه دعاوی متعدد باشد، حق الزحمه هر دعوا جداگانه تعیین و بر مبنای جدول فوق محاسبه می شود. در مواردی که دعاوی مطروحه مرتبط و یا از یک منشأ باشد، یک حق الزحمه تعلق می گیرد که بیشترین آن است.

ماده ۵ – چنانچه قبل از شروع فرایند داوری، طرفین سازش نمایند یا موضوع داوری منتفی شود. حق الزحمه داوری مسترد میشود.

ماده 6- حق الزحمه داوری قبل از شروع فرایند آن از طریق سامانه ای که توسط مرکز توسعه حل اختلاف ایجاد خواهد شد، به حساب سپرده مرکز مذکور واریز و بیست و پنج درصد سهم هر یک از داوران یا مؤسسه داوری در ابتدای کار و مابقی پس از انجام کار به حساب آنان انتقال می یابد. هزینه های اتفاقی در حین داوری پرداخت خواهد شد.

تبصره- در صورت موافقت داور پرداخت حق الزحمه تقسیط میشود.

  ماده 7- هزینه های انجام داوری نظیر هزینه های ترجمه اسناد ،کارشناسی، انجام آزمایش یا نمونه برداری و همچنین در صورتی که انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد. هزینه هایی مانند اخذ روادید و پرداخت عوارض خروج از کشور، تهیه بلیط هواپیما و سایر هزینه های انجام داوری از حق الزحمه داوری خارج بوده و در حین انجام پرداخت میگردد.